Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Uw privacy

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw zorgverlener, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat onder meer aantekeningen over uw (fysieke en mentale) gezondheidstoestand en gegevens over eventueel (eerder) uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Verder worden in uw dossier schriftelijke verslagen van de sessies (aantekeningen) opgenomen en – indien aan de orde – rapportages aan derden. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

Om uw privacy te waarborgen wordt binnen mijn praktijk:

 • zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend zorgverlener heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn accountant de boekhouding kan verzorgen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt staan o.m. de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de begeleiding
 • een korte omschrijving van de begeleiding
 • de kosten van het consult
 • eventueel: de naam van uw zorgverzekeraar en het polisnummer (i.g.v. therapie)

Dit betreft de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota voor individuele therapie eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.