Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Werkwijze

Holistische werkwijze
Therapiepraktijk A.V.O. kijkt op een holistische wijze naar de mens, wat wil zeggen dat er naar het geheel en het samenspel van de verschillende onderdelen van de mens wordt gekeken. Hoe werken uw lijf, uw emoties en uw gedachtenwereld bijvoorbeeld samen, in welke delen wordt een 'verstoring' ervaren en hoe werkt dit door op de andere delen. Vanuit daar kan dan gekeken worden naar wat er in de begeleiding nodig is.

Doorverwijzing
Een doorverwijzing van (huis-) arts en/of specialist is mogelijk, maar niet altijd noodzakelijk (wel bij PDS). Bij mensen met pathologische ziektebeelden en/of ernstige persoonlijkheidstoornissen dient altijd overleg met behandelend specialist en/of (huis-) arts plaats te vinden alvorens een traject bij therapiepraktijk A.V.O. eventueel gestart kan worden.

Opbouw begeleidingstraject
Een begeleidingstraject bij Therapiepraktijk A.V.O. bestaat uit een intakegesprek en daarop volgend verschillende sessies. De opbouw van een traject kan er op hoofdlijnen (mede afhankelijk van uw specifieke situatie) als volgt uitzien:

  1. Voorbereiding: Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u ter voorbereiding alvast een behandelovereenkomst (met de algemene voorwaarden) en een formulier waar u aanvullende informatie kwijt kunt. Hierin kunt u onder andere aangeven wat uw specifieke problematiek is en wat u graag met de begeleiding zou willen bereiken. Verder kunt u aanvullende informatie kwijt, die relevant kan zijn voor het begeleidingstraject.
  2. Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek maken we kennis en wordt samen met u onderzocht wat uw problematiek is, waar u last van heeft en waar u concreet aan wilt werken. Tijdens dit eerste gesprek kunt u ook ervaren of u met mij de welbekende 'klik' heeft. Het is van belang dat u zich op uw gemak voelt en u het gevoel heeft dat u zich bij mij voldoende kunt openstellen. Vervolgens wordt gekeken naar welke doelen u zichzelf in het begeleidingstraject wilt stellen, wat wilt u uiteindelijk aan het einde van het begeleidingstraject bereikt hebben. Als dit helder is, wordt samen met u onderzocht hoe deze doelen - op een bij uw passende wijze en in een bij u passend tempo - bereikt kunnen worden.
  3. Behandelovereenkomst: Indien u besluit het begeleidingstraject bij mij te starten - en er na de intake een vervolgafspraak wordt gemaakt - wordt de behandelovereenkomst met u vastgesteld. Verder wordt samen met u op hoofdlijnen een plan opgesteld om uw doelen te kunnen bereiken.
  4. Sessies: Vervolgens worden de sessies gestart. Meestal vindt er 1 keer in de 2 weken een sessie plaats. Het tempo, de planning en duur van de sessies worden natuurlijk met u afgestemd.
  5. Evaluatie: Tussentijds wordt de voortgang van het begeleidingstraject met u geevalueerd. Op basis van deze evaluaties kan ook het begeleidingsplan nog worden bijgesteld, als u of ik als therapeut dit eventueel nodig acht. Dit gebeurt uiteraard te alle tijden in afstemming met u.
  6. Afronding: Bij afronding van uw begeleidingstraject vindt er nog een eindevaluatie plaats.

Vertrouwelijkheid
De begeleiding door Therapiepraktijk A.V.O. is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met uw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld uw (huis-)arts en/of specialist) verstrekt. Ook wanneer het therapietraject vergoed wordt door een eventuele derde partij, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor meer informatie over uw privacy bij therapiepraktijk A.V.O. kunt u klikken op de volgende link: uw privacy

U heeft een klacht. Wat nu?
Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wil hebben.

Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van de klachtencomissie of een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: de NBVH. Deze klachtenfunctionaris ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

T.a.v. klachten is therapiepraktijk A.V.O. voor u aangesloten bij:

  • NBVH: klachtencommissie en klachtfunctionaris
  • RBCZ-TCZ: tuchtrecht
  • SCAG: geschilleninstantie

    SCAG

RBCZNBVH