Therapiepraktijk A.V.O.

De praktijk voor integratieve psychotherapie, counseling en training in Den Haag.

Privacyregeling

Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Met andere woorden dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Therapiepraktijk A.V.O. hecht een groot belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Zij zorgt er dan ook onder meer voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld waarbij onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en dat de door u versterkte gegevens adequaat gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn (zoals bijvoorbeeld het kunnen verzorgen van haar dienstverlening aan u).

Therapiepraktijk A.V.O. heeft in deze een privacyverklaring opgesteld om u beter te informeren en uw privacyrechten te beschermen. Therapiepraktijk A.V.O. voldoet hiermee aan de nieuwe Europese normen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring staat o.m. welke persoonsgegevens Therapiepraktijk A.V.O. verzamelt wanneer u bijvoorbeeld de website gebruikt of wanneer u anderszins gebruikt maakt van de dienstverlening van Therapiepraktijk A.V.O. Tevens wordt u geïnformeerd waarom deze gegevens worden verzameld en wat ermee gedaan wordt. Ook wordt uitgelegd hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Meer informatie

Indien u meer wilt weten over deze privacyverklaring en het privacybeleid van Therapiepraktijk A.V.O., dan kunt desgewenst de gehele privacyverklaring bij Therapiepraktijk A.V.O. opvragen. U kunt hiervoor een mail sturen naar: info@therapiepraktijkavo.nl

Uw privacy bij begeleiding door Therapiepraktijk A.V.O.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw zorgverlener, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat onder meer:

 • aantekeningen over uw (fysieke en mentale) gezondheidstoestand
 • gegevens over eventueel (eerder) uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
 • schriftelijke verslagen van de consulten (aantekeningen)
 • indien aan de orde: rapportages aan derden.
 • gegevens die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur voor u kan opstellen en mijn accountant de boekhouding kan verzorgen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Om uw privacy te waarborgen wordt binnen mijn praktijk:

 • zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend zorgverlener heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb verder een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De gegevens op uw nota

Op de nota die u ontvangt staan o.m. de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de begeleiding
 • een korte omschrijving van de begeleiding
 • de kosten van het consult
 • eventueel: de naam van uw zorgverzekeraar en het polisnummer (i.g.v. therapie)

Dit betreft de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota voor individuele therapie eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.